Home / Gia Đình / Tuệ Uyển An Lạc Hạnh Nha Trang

Tuệ Uyển An Lạc Hạnh Nha Trang

Thông Báo Khóa Tu An Lạc Hạnh Lần 9

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, Như là tạo ra một sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ vào những dịp hè nhằm giúp các bạn có cơ hội thực tập nhìn lại chính mình để chăm sóc và nuôi dưỡng những hạt giống yêu thương và hiểu biết, Khóa tu An …

Read More »

Thông báo về Ngày thực tập ngoại khoá 05/10/2014 tại chùa Từ Đức, Cam Lâm

Logo Tuệ Uyển

Gia đình Tuệ Uyển thông báo ngày thực tập ngoại khoá của Gia đình Tuệ Uyển tại chùa Từ Đức – Cam Lâm Thành viên Gia đình Tuệ Uyển thương mến, Chùa Từ Đức là điểm đến có nhiều năng lượng binh an đối với thành viên Gia đình Tuệ Uyển. Khi tham dự thời khóa tu tập, Gia đình …

Read More »

Ngày thực tập ngoại khoá 28/9/2014 tại chùa Chân Nguyên – Vạn Ninh

Thành viên Gia đình Tuệ Uyển thương mến! Gia đình Tuệ Uyển thông báo ngày thực tập ngoại khoá của Gia đình Tuệ Uyển tại chùa Chân Nguyên – Vạn Ninh. Thành phần tham dự:  Thành viên Gia đình Tuệ Uyển và những bạn đã từng phụng sự và yểm trợ những công việc của khoá tu và những chương …

Read More »