Home / Tag Archives: phật thành đạo

Tag Archives: phật thành đạo

Nhân Vía Phật thành Đạo (8-12 ÂL): Ý nghĩa Đức Phật thành Đạo

Phật giáo Đại thừa thấy Phật bằng niềm tin. Niềm tin là căn lành. Kế đến thấy Phật bằng trực giác và cuối cùng thấy Phật bằng trí tuệ là thành đạo. Không có niềm tin không thấy đạo được.  Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm rằng niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức lành. Chúng ta có …

Read More »